2016 – 2020 Steering Committee

Joachim Kohn – Chair 

Contact Joachim


Laura Poole-Warren – Secretary 

Contact Laura


John A. Hunt – Treasurer 

Contact John


Stuart Cooper 

Contact Stuart


Fu-zhai Cui 

Contact Fu-zhai


Chandra Sharma 

Contact Chandra


Liz Tanner 

Contact Liz


Min Wang 

Contact Min